Všeobecné pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

PREVÁDZKOVATEĽ

spoločnosti RE PUBLIC GROUP, s.r.o., so sídlom Waltariho 7, 921 01 Piešťany
IČO: 36 256 781, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.:
Sro, vložka č. 14415/T (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Predmetom týchto pravidiel súťaže na sociálnych sieťach je úprava právnych vzťahov medzi súťažiacimi a prevádzkovateľom. Zapojením sa do súťaže vyhlásenej prevádzkovateľom prejavuje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami, rovnako ako s pravidlami a podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1.2 Za sociálne siete prevádzkovateľa sa považuje mimo iného najmä Facebook RE Public Reklama a Instagram RE PUBLIC GROUP dohľadateľný pod názvom @republicpiestany na Fb a @republic_reklama na Instagrame (ďalej len „sociálne siete“).

  1. MIESTO PRIEBEHU SÚŤAŽE

2.1 Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnych sietí (ďalej len „miesto konania súťaže“).

  1. PODMIENKY ZAPOJENIA SA DO SÚŤAŽE

3.1 Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej Republiky, ktorá vzhľadom na charakter výhry a podmienky zapojenia dovŕšila vek 18 rokov a ktorá je registrovaná na sociálnych sieťach (FACEBOOK – www.facebook.com a INSTAGRAM – www.instagram.com), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj účet na sociálnej sieti a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzuje dodržiavať všetky pravidlá používania predmetnej sociálnej siete Facebook alebo Instagram.

3.2 Súťažiaci poskytne súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia zmluvných či zákonných povinností prevádzkovateľa.

3.3 Súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v oznámení o vyhlásení súťaže a dodrží ich. Za poskytnutie súhlasu sa považuje zapojenie do súťaže súťažiacim.

3.4 Súťažiaci dodrží podmienky používania danej sociálnej siete.

3.5 Súťažiaci je oprávnený sa zapojiť do súťaže na jednej sociálnej siete iba raz, a to prostredníctvom vlastného autentického profilu na sociálnej sieti podľa podmienok uverejnených v oznámení.

  1. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE

4.1 Doba trvania súťaže je doba uvedená v oznámení o vyhlásení súťaže. Začiatok súťaže je čas zverejnenia súťaže na sociálnych sieťach pokiaľ nie je v oznámení uvedené inak. Koniec súťaže je uvedený v oznámení (príspevku) danej súťaže.

  1. ODOVZDANIE VÝHRY A PODMIENKY SÚŤAŽE

5.1 Mechanizmus súťaže a podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre prípadný vznik nároku na výhru, ako aj špecifikácie samotných výhier, sú uvedené v oznámení o vyhlásení súťaže zverejnenom prevádzkovateľom.

5.2 Mená výhercov budú oznámené po skončení súťaže do súkromnej správy cez sociálnu sieť.

5.3 Výherca, alebo výhercovia sú povinní sa o výhru prihlásiť najneskôr do 14 dní od ich oznámenia.

5.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odovzdať alebo zaslať výhru do 15 pracovných dní od zaslania doručovacej adresy zákazníkom. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody či straty výhier spôsobené prepravnou spoločnosťou.

5.5 Prevádzkovateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.

5.6 Výhra prepadá prevádzkovateľovi v prípade, že bolo kedykoľvek pred odovzdaním výhry zistené porušenie týchto pravidiel zo strany výhercu.

5.7 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási prevádzkovateľovi ani do 14 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry.

5.8 Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

5.9 Prípadné námietky k priebehu súťaže je možné prevádzkovateľovi zaslať elektronicky na e-mailovú adresu facebook@republic.sk do 2 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy.

5.10 Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napríklad v dôsledku duplicity účtov na sociálnej sieti, osoba nemá nárok na výhru.

5.11 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie, či profil sociálnej siete vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania.

5.12 Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie, či profil na sociálnej sieti odporuje pravidlám danej sociálnej siete. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia, bude taký účet nahlásený ako podvodný a vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu alebo zodpovedného pracovníka spoločnosti danej sociálnej siete.

5.13 Prevádzkovateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým funkčnosť sociálnej siete). Prevádzkovateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslanej prostredníctvom doručovateľa prepravných služieb.

5.14 Na získanie výhry v tejto súťaži nie je právny nárok. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti alebo požadovať výmenu za iný tovar či iný druh výhry.

5.15 V prípade doručovania výhier na území Slovenskej republiky, hradí náklady na doručenie prevádzkovateľ. V prípade, že výhru nebude možné doručiť na výhercom poskytnutú adresu z dôvodu na strane výhercu, je výherca povinný prevádzkovateľovi nahradiť náklady vynaložené na opätovné zaslanie a zabalenie výhry. Prevádzkovateľ nie je povinný sa výhru pokúsiť výhercovi doručiť opätovne, pokiaľ mu výherca neoznámi správnu doručovaciu adresu a neuhradí uvedené náklady.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Zapojením sa do súťaže na sociálnych sieťach súťažiaci súhlasí a akceptuje dokument Ochrana osobných údajov uverejnených na stránke republic.sk – ochrana os. Udajov (http://republic.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/)

6.2 Právnym základom pre uvedené spracovanie osobných údajov je splnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného týmito pravidlami.

6.3 Všetky osobné údaje súťažiaceho budú uložené len po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností prevádzkovateľa a na ochranu ich práv.

  1. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

7.1 Súťažiaci je povinný pri svojej účasti v súťaži zdieľať, alebo inak šíriť iba obsah, ktorého je autorom, alebo ku ktorého použitím v rámci súťaže je sám oprávnený, a na ktorý je oprávnený udeľovať licencie.

7.2 Splnením súťažnej úlohy (napr. odoslaním komentára, fotografie a pod.) poskytuje súťažiaci prevádzkovateľovi bezplatnú nevýhradnú licenciu pre územie celého sveta, na dobu trvania majetkových práv k dielu, bez obmedzenia množstva, a to na všetky spôsoby použitia poskytnutého obsahu. Súťažiaci ďalej zaslaním súťažného príspevku udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie diela, jeho úpravám, spracovaniu vrátane prekladu, spojenie s iným dielom, zaradením do súborného diela, ako aj na to, aby prevádzkovateľ uvádzal súťažný príspevok na verejnosti pod svojím menom. Súťažiaci súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený udelenú licenciu úplne alebo čiastočne postúpiť tretej osobe alebo ju ďalej poskytnúť formou sublicencie.

7.3 V prípade, že súťažný príspevok obsahuje prvky osobnej povahy, ako sú napr. osobné písomnosti, podobizeň, alebo zvukové či zvukovo obrazové záznamy apod., udeľuje súťažiaci odoslaním súťažného príspevku prevádzkovateľovi na dobu 3 rokov bezplatný súhlas s použitím prvkov osobnej povahy pre marketingové účely prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu súťažiacim pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete, bez toho aby to odôvodňovala podstatná zmena okolností na strane súťažiaceho, je súťažiaci povinný nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá prevádzkovateľovi v dôsledku odvolania súhlasu vznikla.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo súťaž a výhry kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť, zrušiť či inak upraviť.

8.2 Pravidlá súťaže sa môžu v jej priebehu meniť alebo doplňovať.

8.3 Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody ani za žiadne majetkové či nemajetkovej ujmy spôsobené prípravou alebo uskutočňovaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Prevádzkovateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry v prípade prepravy prepravnou spoločnosťou.

8.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek vecné či právne vady výhry.

8.5 Účastník súťaže berie na vedomie, že mu nevzniká právny nárok na výhru a nie je tak oprávnený ju vymáhať prostredníctvom všeobecných súdov Slovenskej republiky či iným obdobným spôsobom.

8.6 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook a Instagram. Každý súťažiaci zapojením do súťaže oslobodzuje spoločnosť Meta od všetkých záväzkov s ňou súvisiacich.

8.7 Spoločnosť Meta Platforms, Inc. neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.

8.8 Akékoľvek otázky, podnety, sťažnosti alebo pripomienky k súťaži môžu byť adresované iba na adresu prevádzkovateľa facebook@republic.sk